खामेलेक, कुमाख, रमेश मल्ल, ramesh malla, kumakh, pw

बिर्सेको छैन खामेलेक र कुमाखमा खाएको कसम